ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się na newsletter i otrzymuj informację o promocjach i nowych produktach
Zapisz się do newslettera!

+48 600 936 386              hurtownia@royalvotive.com.pl

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mariusz Michałek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Avix Mariusz Michałek, ul. Władysława Jagiełły 200 33-100 Tarnów, NIP: 8732796758, REGON: 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą:− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania łączącejAdministratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji,odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektronicznąoraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy.− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązkuprawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych iksięgowych,− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesówAdministratora, w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych wtym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowaniareklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymidziałaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mailoraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą pocztyelektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywaniadanych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Twojej zgody, w celu zapisywania danych wplikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.Odbiorcy danych osobowych:Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora wrealizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, wtym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemówinformatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotyświadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związkuz realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usługmarketingowych).Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego anido organizacji międzynarodowych.Okres przetwarzania danych osobowych:Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowyzawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń wzwiązku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisówprawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych iarchiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowychprzez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebiesprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeńwystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisówdotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać daneprzez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lubdokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnychi umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.Twoje prawa:Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bezwpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem.Swoje prawa możesz realizować:− w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane sąnieprawidłowe lub niekompletne;− w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędnedo celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swojązgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoichdanych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, danepowinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego zprzepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usługdrogą elektroniczną oferowanych dziecku;− w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, żeTwoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzaniaTwoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowośćtych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale niebędziesz chciał, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą już Administratorowipotrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeńlub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czyprawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobecpodstawy sprzeciwu;− w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danychodbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdyprzetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny; − w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowychodbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celówstatystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w którejsię znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingubezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotycząnarusza przepisy RODO.Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi wRozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem: sklep@pracownia-iskierka.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia zamówienia i utworzenia konta.

ProfilowanieTwoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

 

Obowiązek informacyjny

05 sierpnia 2020

®