ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się na newsletter i otrzymuj informację o promocjach i nowych produktach
Zapisz się do newslettera!

+48 600 936 386              hurtownia@royalvotive.com.pl

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mariusz Michałek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Avix Mariusz Michałek, ul. Władysława Jagiełły 200, 33-100 Tarnów, NIP: 8732796758, REGON: 120794990

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą:− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji,odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy.− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązkuprawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych iksięgowych,− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymidziałaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywaniadanych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,− na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Twojej zgody, w celu zapisywania danych wplikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Odbiorcy danych osobowych:Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora wrealizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, wtym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemówinformatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotyświadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Okres przetwarzania danych osobowych:Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowyzawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń wzwiązku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać daneprzez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lubdokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnychi umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje prawa: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bezwpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem.

Swoje prawa możesz realizować:− w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;− w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędnedo celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swojązgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoichdanych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, danepowinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego zprzepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usługdrogą elektroniczną oferowanych dziecku;− w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzaniaTwoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowośćtych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale niebędziesz chciał, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czyprawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobecpodstawy sprzeciwu; − w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdyprzetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny; − w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowychodbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w którejsię znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotycząnarusza przepisy RODO. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem: info@foevlte.com

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia zamówienia i utworzenia konta.

Profilowanie: Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

 

Obowiązek informacyjny

03 sierpnia 2020

®